Algemene voorwaarden abonnement

Geldig voor een definitieve Jaarpas aangevraagd van 31 maart 2022 t/m 3 oktober 2022

De hierna opgesomde algemene voorwaarden bevatten de bepalingen die de verhouding vastleggen tussen het bedrijf EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S. (hierna te noemen 'Euro Disney' of 'Bureau Pass Annuel') en elk van de leden (hierna te noemen 'Lid') van het programma voor Jaarpassen voor het Disneyland® Park en het Walt Disney Studios® Park (hierna te noemen 'Disney Parken') van Euro Disney (hierna te noemen het 'Programma').

ARTIKEL 1 - DOEL

Het doel van het programma is om elk Lid, op vertoon van een door Euro Disney verstrekte geldige kaart met de naam en de voornaam van het lid, een pasfoto en lidnummer (hierna te noemen de 'Jaarpas'), toegang te verlenen tot de Disney Parken onder de hieronder uiteengezette voorwaarden.

ARTIKEL 2 – ABONNEMENT OP HET PROGRAMMA

2.1. Voorwaarden van een abonnement op het programma
2.1.1. Een abonnement op het programma wordt afgesloten door een meerderjarig persoon, of, als het lid minderjarig is of niet handelingsbekwaam, door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of voogd.
2.1.2. Het abonnement op het programma is strikt persoonlijk. De Jaarpas is niet overdraagbaar en er wordt geen geld teruggegeven. Tijdens het afsluiten van het abonnement bij het Bureau Pass Annuel dient u een identiteitsbewijs te tonen. Er kan om een identiteitsbewijs gevraagd worden tijdens elk gebruik van de Jaarpas (toegang tot de Disney Parken en tot het parkeerterrein, toepassing van kortingen en aanbiedingen, enz.) teneinde de identiteit van het Lid te controleren en te garanderen dat de Jaarpas strikt persoonlijk wordt gebruikt. Bovendien kunnen er identiteitscontroles worden uitgevoerd bij de ingangen van de Disney Parken om te controleren of men zich houdt aan het persoonlijk gebruik van de Jaarpas. Het niet naleven van het persoonlijke karakter van de Jaarpas kan leiden tot onmiddellijke inbeslagname van de Jaarpas. Tevens wordt hij ongeldig gemaakt en wordt het abonnement beëindigd.
2.1.3. Het abonnement wordt afgesloten voor een duur van twaalf (12) maanden (behalve speciale aanbiedingen). Per Lid wordt een enkele Jaarpas afgegeven.
2.1.4. Een kopie (« Duplicaat ») van de definitief geldige Jaarpas van een minderjarige kan te allen tijde op aanvraag aan een van de ouders worden verstrekt. Er wordt slechts een Duplicaat per Jaarpas afgegeven. De ouder die het Duplicaat aanvraagt, garandeert Euro Disney dat deze aanvraag wordt gedaan met instemming van de andere ouder. Euro Disney behoudt zich het recht voor om te allen tijde het Duplicaat op aanvraag van de andere ouder te annuleren. Aanvragen voor een Duplicaat moeten schriftelijk worden gedaan naar het volgende adres: Euro Disney Associés S.A.S., Pass Annuel par correspondance, BP 126, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 4, France. Ze moeten vergezeld gaan van een ondertekende ouderlijke toestemming, een kopie van een identiteitsbewijs van het kind en van de ouder die de aanvraag doet of, als de naam van het kind niet dezelfde is als van de ouder, van een kopie van het trouwboekje. Elke uitschakeling, schorsing, inbeslagname of beëindiging van de Jaarpas leidt tot die van het Duplicaat. Vice versa leidt elke uitschakeling, schorsing, inbeslagname of beëindiging van het Duplicaat, met name in geval van het niet naleven van deze algemene abonnementsvoorwaarden, tot die van de Jaarpas. Bovendien wordt het Duplicaat automatisch gedeactiveerd in geval van vernieuwing of het omruilen tegen een duurdere Jaarpas. Een Duplicaat van de nieuwe Jaarpas moet schriftelijk worden aangevraagd bij Euro Disney Associés S.A.S., Pass Annuel par correspondance, BP 126, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 4, France, samen met de hierboven genoemde ondersteunende documenten. Euro Disney verstrekt het Duplicaat na drie weken vanaf ontvangst van de volledige aanvraag voor heractivering (het poststempel geldt als bewijs).
2.1.5. Betaalwijze: volgens de bestelwijze van de Jaarpas moet de betaling als volgt plaatsvinden:
• In het Bureau Pass Annuel contant, met creditcard (Visa, EuroCard/MasterCard, American Express of JCB, tenzij anders vermeld tijdens uw betaling), met een vakantiecheque of travelers cheque of cadeaucheque in euro (er wordt geen wisselgeld teruggegeven - neem contact met ons op voor een lijst van geaccepteerde cadeaucheques) of door maandelijkse betaling in euro (tenzij anders vermeld in de communicatie over de Jaarpas);
• Op de website www.disneylandparis.com uitsluitend met een creditcard (Visa, EuroCard/MasterCard, American Express of JCB, tenzij anders vermeld tijdens uw betaling) of door maandelijkse betaling (tenzij anders vermeld in de communicatie);
• Schriftelijk met een creditcard (Visa, EuroCard/MasterCard, American Express of JCB, tenzij anders vermeld tijdens uw betaling), met een persoonlijke cheque van een bankrekening in Frankrijk, of met een vakantiecheque of travelers cheque of cadeaucheque in euro (er wordt geen wisselgeld teruggegeven - neem contact met ons op voor een lijst van geaccepteerde cadeaucheques) of door maandelijkse betaling (tenzij anders vermeld in de communicatie over de Jaarpas).
• Bij goedgekeurde partners volgens de door hen geaccepteerde betalingswijzen.
• Bij de ingang van de Parken: contant, met creditcard (Visa, EuroCard/MasterCard, American Express of JCB, tenzij anders vermeld tijdens uw betaling), met een persoonlijke cheque van een bankrekening in Frankrijk, of met een vakantiecheque of travelers cheque of cadeaucheque in euro (er wordt geen wisselgeld teruggegeven - neem contact met ons op voor een lijst van geaccepteerde cadeaucheques)
Maandelijkse betaling is beschikbaar in de voorwaarden beschreven in artikel 2.1.9.
2.1.6. De prijzen van de Jaarpassen worden bepaald op basis van de economische voorwaarden die van kracht zijn op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast tot op het moment van het afsluiten van het contract, afhankelijk van wijzigingen in vergoedingen en belastingen. In elk geval zal de geldende prijs worden aangegeven voor het afsluiten van het contract.
2.1.7. Een Jaarpas kan uitsluitend worden ingewisseld voor een andere, duurdere Jaarpas, op voorwaarde dat het Lid het prijsverschil tussen de twee Jaarpassen betaalt. Een dergelijke inwisseling kan te allen tijde worden uitgevoerd.
2.1.8. Elke wijziging in de omstandigheden van Leden, commentaar of klachten, moeten per post aan het volgende adres worden verzonden: Disneyland® Paris, Communication visiteurs, BP 100, 77777 Marne-la- Vallée Cedex 4, France of op de website www.disneylandparis.com (hierna te noemen de « Site ») via de rubriek « neem contact met ons op ».
2.1.9. Wijze van de maandelijkse betaling
2.1.9.1. De maandelijkse betaling vormt een betalingswijze van bedragen die verschuldigd zijn voor de aangevraagde Jaarpassen; het gaat niet om een prijs per maand van deze Jaarpassen.
2.1.9.2. De maandelijkse betaling is beschikbaar bij het Bureau Pass Annuel, per post of op de Franse sectie van de website www.disneylandparis.com voor betalingen in euro via een bankrekening (i) gevestigd in de Euro Payments Area (SEPA) en (ii) geopend bij een bank die automatische afschrijvingen in euro aanvaardt van het type 'SEPA Direct Debit Core' ('SDD Core').
Elke wijziging in de bankgegevens en/of adresgegevens moet zo snel mogelijk aan Euro Disney worden doorgegeven op het volgende adres: Disneyland Paris, Service Financier Pass Annuel, TSA 80190, 37915 Tours Cedex 9, Frankrijk.
2.1.9.3. De maandelijkse betalingen dienen te gebeuren in euro. Alle eventuele kosten ten gevolge van de toepassing van een wisselkoers zullen worden gedragen door de debiteur. Alle communicatie over het contract van maandelijkse betaling is alleen beschikbaar in het Frans voor debiteuren wonende in Frankrijk en in het Engels voor debiteuren wonende buiten Frankrijk. Deze communicatie verloopt elektronisch, waarvoor de debiteur een geldig e-mailadres moet opgeven.
2.1.9.4. Tenzij anders vermeld in de communicatie, is de maandelijkse betaling beschikbaar voor de aankoop van een Jaarpas aan vol tarief of met een korting via het Bureau Pass Annuel of per post. De maandelijkse betaling is ook beschikbaar voor de online aankoop van een Jaarpas aan vol tarief met een levering aan huis.
2.1.9.5. Sauf mention contraire dans les communications relatives au Pass Annuel souscrit, le bénéfice du paiement mensuel est assujetti à la condition d’un versement initial de 60€ minimum par Pass Annuel souscrit ainsi qu’à la fourniture de différents documents et engagements. Suite au paiement initial, le solde restant dû sera réparti sur 11 mensualités. En l’absence de paiement initial conformément aux communications relatives au Pass Annuel souscrit, l’ensemble du prix sera réparti sur 11 mensualités.
2.1.9.6. Voor elke Jaarpas met maandelijkse betaling die is aangevraagd bij het Bureau Pass Annuel:
• Elk onvolledig dossier van maandelijkse betalingen op de dag van de uitgifte van de Jaarpas(en) dient zo snel mogelijk te worden afgerond, uiterlijk op de dag die door Euro Disney zal worden aangegeven. In de tussentijd geeft (geven) de verstrekte Jaarpas(en) geen toegang tot de Disney Parken, als er geen betaling heeft plaatsgevonden. Er wordt geen teruggave/vergoeding verstrekt voor de reeds verstreken dagen indien de vereiste documenten te laat worden opgestuurd.
• Elk onvolledig dossier of elke uitgebleven betaling die niet alsnog is verricht binnen de tijdslimiet leidt onmiddellijk tot de opschorting en daarna tot de beëindiging van rechtswege van de Jaarpas(en) van het dossier, zonder enige formaliteit.
2.1.9.7. Voor elke Jaarpas met maandelijkse betaling die is aangevraagd op de website:
• Elk dossier van maandelijkse betalingen (mandaat, betalingsbelofte en identiteitsbewijs van de rekeninghouder waarvan het bedrag wordt afgeschreven) dient zo snel mogelijk te worden afgerond, uiterlijk op de dag die door Euro Disney zal worden aangegeven. In de tussentijd geeft (geven) de verstrekte Jaarpas(en) geen toegang tot de Disney Parken, als er geen betaling heeft plaatsgevonden. Er wordt geen teruggave/vergoeding verstrekt voor de reeds verstreken dagen indien de vereiste documenten te laat worden opgestuurd.
• Elk onvolledig dossier of elke uitgebleven betaling die niet alsnog is verricht binnen de tijdslimiet leidt onmiddellijk tot de opschorting en daarna tot de beëindiging van rechtswege van de Jaarpas(en) van het dossier, zonder enige formaliteit.
2.1.9.8. Voor elke schriftelijk bestelde Jaarpas met maandelijkse betaling:
• Elk onvolledig dossier van maandelijkse betalingen op de dag van de uitgifte van de Jaarpas(en) dient zo snel mogelijk te worden afgerond binnen de gestelde termijn in de door Euro Disney verstuurde herinnering. Tot die tijd zal (zullen) de Jaarpas(en) niet worden verstrekt. Na deze termijn wordt de aanvraag afgewezen.
• Elk onvolledig dossier of elke uitgebleven betaling die niet alsnog is verricht binnen de tijdslimiet leidt onmiddellijk tot de opschorting en daarna tot de beëindiging van rechtswege van de Jaarpas(en) van het dossier, zonder enige formaliteit.
2.1.9.9. De eerste afschrijving van de maandelijkse betaling wordt uitgevoerd in de maand na het aanvragen van de Jaarpassen. Deze en de volgende afschrijvingen zullen worden uitgevoerd op de 10e van de maand of de werkdag die daarop volgt. In geval van een onvolledig dossier of een andere afwijking waardoor het bedrag op deze datum niet kan worden afgeschreven, zal een tweede poging tot afschrijving worden gedaan op de 25e van de maand.
2.1.9.10. Het lid dat niet meer voldoet aan de voorwaarden van de maandelijkse betaling dient het verschuldigde bedrag voor de Jaarpas(en) te storten op een andere wijze van betaling die door Euro Disney wordt geaccepteerd.
2.1.9.11. Het verlies of de diefstal van een Jaarpas of de beëindiging van een abonnement op het Jaarpasprogramma vanwege een inbreuk op de algemene abonnementsvoorwaarden door een lid leidt niet tot het eind van de incassering van de verschuldigde bedragen
2.1.9.12. Euro Disney behoudt zich het recht voor om de kosten voor een terugboeking in rekening te brengen en af te schrijven van de aangegeven bankrekening, die, behalve als er sprake is van een technische storing buiten de schuld van de betaler, voor zijn rekening komen.
2.2. Uitgifte van de Jaarpas
2.2.1. Afhankelijk van het soort abonnement, en onder voorwaarde van acceptatie door Euro Disney van de abonnementsaanvraag, krijgt het Lid ofwel een definitieve ofwel een tijdelijke Jaarpas. De definitieve Jaarpas en de tijdelijke Jaarpas zijn geldig gedurende de periode die op de Jaarpas staat aangegeven.
2.2.2. Tijdelijke Jaarpassen geven slechts een keer toegang. Daarna dient de tijdelijke Jaarpas bij het eerste gebruik door het lid te worden omgewisseld voor een definitieve Jaarpas, en wel voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van de tijdelijke Jaarpas.
2.3. Acceptatie van abonnementsaanvragen
Abonnementsaanvragen worden door Euro Disney onder volgende voorwaarden geaccepteerd :
(i). het aanvraagdossier dient op het moment van de aanvraag volledig te zijn, behalve a/ in het geval dat de maandelijkse betaling is uitgevoerd bij het Jaarpassenbureau waar de documenten van het dossier van de maandelijkse betaling later kunnen worden verstrekt; b/ in het geval van een online abonnementsaanvraag kan het dossier worden vervolledigd met de ontbrekende informatie en/of documenten binnen een termijn van 25 dagen vanaf de aanvraag en c/ in het geval van een abonnementsaanvraag per post met maandelijkse betaling kan het dossier worden vervolledigd met de ontbrekende informatie en/of documenten binnen de vastegstelde termijn zoals vermeld in de herinneringsbrief.
(ii.) dat degene die de aanvraag voor de Jaarpas heeft ingediend (of namens wie de aanvraag is ingediend) niet is genoteerd in de lijst van mensen die geen abonnement krijgen na toepassing van artikel 7.3 hieronder; en
(iii.) dat de persoon die de aanvraag voor de Jaarpas heeft ingediend (of namens wie de aanvraag is ingediend) niet al Lid van het programma is.
2.4. Vernieuwing van een abonnement
Tenzij anders vermeld in de communicatie over een aangevraagde Jaarpas, kan een abonnement op een Jaarpas worden verlengd ; voor elke aanvraag voor een verlenging dient een lid een nieuw abonnement aan te vragen en dient er een nieuwe Jaarpas te worden uitgegeven. De algemene voorwaarden voor een abonnement en de toepasselijke voordelen in het kader van een verlenging zijn degene die van kracht zijn op de datum van uitgifte van de nieuwe Jaarpas.

ARTIKEL 3 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE JAARPAS

3.1. De Jaarpas geeft toegang tot de Disney Parken tijdens de openingsuren voor het publiek (deze staan op de Site of op een ander medium te kiezen door Euro Disney), binnen de grenzen van hun capaciteit. De Jaarpas geeft geen toegang tot de Disney Parken tijdens speciale avonden of evenementen. 3.2. Afhankelijk van het type Jaarpas zijn er bepaalde restrictiedagen (hierna te noemen 'Restrictiedagen'). Tijdens deze dagen geeft de Jaarpas in kwestie geen toegang tot de Disney Park(en). Deze Restrictiedagen staan voor de geldigheidsduur van elke Jaarpas op de documentatie die elk Lid tijdens de uitgifte van zijn Jaarpas krijgt. Ook kan je ze vinden op de website. 3.3. Door een abonnement te nemen op het Programma, verbindt een Lid zich ertoe zich te houden aan deze algemene voorwaarden voor het abonnement op het Programma en aan het huisreglement van de Disney Parken evenals aan alle instructies die op informatiedragers van Euro Disney staan. Elke Jaarpas die op frauduleuze wijze wordt gebruikt door het Lid of elk ander persoon wordt onmiddellijk in beslag genomen. 3.4. Om veiligheidsredenen verzoeken wij bezoekers met beperkte mobiliteit, gehandicapten, zwangere vrouwen en kinderen zich op de hoogte te stellen van de risico's en de voorwaarden voor toegang tot bepaalde attracties in de daartoe bestemde plaatsen bij de ingang van de desbetreffende attracties of door om informatie te vragen bij City Hall voor het Disneyland® Park en bij Studio Services voor het Walt Disney Studios® Park.

ARTIKEL 4 – HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Jaarpassen, conform de bepalingen in artikel L221-28 van de Consumentencode, dat het verrichten van prestaties 'op het gebied van huisvesting, anders dan woningen, prestaties op het gebied van goederentransport, autoverhuur, horeca of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde dag of in een bepaalde periode moeten worden verstrekt', uitsluit.

ARTIKEL 5 – VERLIES OF DIEFSTAL VAN EEN JAARPAS

5.1. In geval van diefstal of verlies van zijn Jaarpas dient het Lid (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) dit zo spoedig mogelijk (niet later dan zeven (7) dagen nadat het verlies/diefstal van de Jaarpas is ontdekt), in Euro Disney door te gaan naar de Jaarpas balie buiten de Disney Parken, of schriftelijk te melden aan Euro Disney op het volgende adres : Disneyland Paris, Pass Annuel, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 4, France. De Jaarpas en het eventuele Duplicaat ervan worden gedeactiveerd en kunnen niet meer worden gebruikt. 5.2. In geval van diefstal of verlies van zijn Duplicaat dient het Lid (of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) dit zo spoedig mogelijk (niet later dan zeven (7) dagen nadat het verlies/diefstal van de Jaarpas is ontdekt) melden, uitsluitend schriftelijk, op het volgende adres: Disneyland Paris, Pass Annuel par correspondance, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 4, France. Het kwijtgeraakte of gestolen Duplicaat kan in geen geval opnieuw worden geactiveerd en er zal geen nieuw duplicaat worden verstrekt. 5.3. Voor elke aanvraag tot heractivering van een verloren of gestolen Jaarpas, dient het lid een kopie (voor- en achterkant) van zijn identiteitsbewijs en een cheque van vijfentwintig (25) euro te sturen naar Euro Disney Associés SAS. Euro Disney verstrekt de nieuwe Jaarpas binnen drie weken na ontvangst van de volledige aanvraag voor heractivering (poststempel geldt als bewijs). Er wordt geen nieuwe Jaarpas verstrekt als de aanvraag wordt gedaan in de maand voordat de desbetreffende Jaarpas verloopt. 5.4. De heractivering van een verloren of gestolen Jaarpas betekent niet dat het Duplicaat ook opnieuw wordt geactiveerd. Zodra de verloren of gestolen Jaarpas is geheractiveerd, dient een nieuw Duplicaat schriftelijk te worden aangevraagd bij Euro Disney Associés S.A.S., Pass Annuel par correspondance, BP 126, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 4, France, samen met de bewijsstukken uit artikel 2.1.4. Euro Disney verstrekt het Duplicaat na drie weken vanaf ontvangst van de volledige aanvraag voor heractivering (poststempel geldt als bewijs). Er wordt geen nieuwe Jaarpas verstrekt als de aanvraag wordt gedaan in de maand voordat de desbetreffende Jaarpas verloopt. 5.5. Euro Disney is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of de diefstal van een Jaarpas en/of Duplicaat. 5.6. Er wordt geen Jaarpas en/of Duplicaat uitgegeven en geleverd als het Lid (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) niet Euro Disney onmiddellijk heeft geïnformeerd zoals beschreven in paraaf 5.1 hierboven.

ARTIKEL 6 - BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT DOOR HET LID

Gedurende de geldigheidsperiode van de Jaarpas kan het abonnement alleen worden beëindigd als aan onderstaande cumulatieve voorwaarden is voldaan: (i.) het Lid heeft een legitieme reden voor het beëindigen van het contract, dat wil zeggen het optreden van een gebeurtenis buiten zijn wil die het voortzetten van zijn contract onmogelijk maakt (langdurige ziekenhuisopname, detachering naar het buitenland); (ii.) de aanvraag tot beëindiging is samen met de ondersteunende documenten verstuurd naar het Jaarpassenbureau voor het verstrijken van de geldigheid van de desbetreffende Jaarpas (het poststempel geldt als bewijs); (iii.) de Jaarpas is tijdens zijn geldigheidsduur op geen andere dag dan de dag van uitgifte gebruikt. Na ontvangst van een aanvraag tot beëindiging conform bovenstaande cumulatieve voorwaarden gaat Euro Disney indien gewenst over tot het vergoeden van de Jaarpas onder de volgende voorwaarden: Bedrag van de vergoeding = (prijs van de Jaarpas - prijs van een ticket voor 1 jaar / 1 park) x het aantal resterende maanden / 12. Voor de toepassing van deze formule benadrukken wij dat a.) de prijs van een Jaarpas verwijst naar het door het Lid betaalde bedrag voor de aankoop van de te beëindigen Jaarpas; b.) de prijs van een ticket voor 1 dag / 1 park verwijst naar de verkoopprijs van een ticket dat toegang geeft tot een van de Disney Parken voor een dag zoals gangbaar is bij de ingang van de Disney Parken op de dag van ontvangst van de aanvraag tot beëindiging; c.) het aantal resterende maanden verwijst naar het aantal maanden dat resteert tussen de aanvraag tot beëindiging en de vervaldatum van de te beëindigen Jaarpas, waarbij duidelijk is dat elke aangebroken maand wordt beschouwd als gebruikte maand.

ARTIKEL 7 - BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT OP HET PROGRAMMA DOOR EURO DISNEY

7.1. Het abonnement op het Programma kan met onmiddellijke ingang en van rechtswege worden beëindigd door Euro Disney als er sprake is van de volgende aanleidingen:
• geen betaling van de Jaarpas, met name in geval van een ongedekte cheque (behalve in geval van betaling per maand, dan vindt de beëindiging onmiddellijk en van rechtswege plaats op basis van punt 2.1.9.5, 2.1.9.6 en 2.1.9.7 hierboven);
• het verstrekken van valse verklaringen aan het Bureau Pass Annuel;
• vervalsing van de stukken die benodigd zijn voor het opmaken of opnieuw uitgeven van een Jaarpas;
• - niet naleven van de algemene abonnementsvoorwaarden van een Jaarpas door een lid (met name op het gebied van de strikt persoonlijke aard van de Jaarpas);
• niet naleven door een lid van de voorwaarden verbonden aan de voordelen voor Jaarpasleden, zoals met name de herverkoop van deze voordelen;
• gedrag van het Lid dat in strijd is met de openbare orde en de goede zeden;
• het zich niet houden van een Lid aan het huisreglement van de Disney Parken en/of de geldende wetten en regels.
 
7.2. De beëindiging van het abonnement door Euro Disney brengt in ieder geval de inbeslagname en de onmiddellijke deactivering van de Jaarpas en een eventueel Duplicaat met zich mee, zonder gedeeltelijke of totale vergoeding.
7.3. In geval van diefstal door een Lid, behoudt Euro Disney zich het recht voor om te weigeren hem een nieuw abonnement op het programma te verstrekken gedurende 18 maanden vanaf het begaan van de vermeende feiten. Hierbij komt het Lid op een lijst van mensen die geen abonnement krijgen.
Elk lid dat op de lijst staat van mensen die geen abonnement krijgen, heeft het recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens en kan deze laten corrigeren in geval van een vergissing of zich, uitsluitend om een legitieme reden, verzetten tegen de verwerking ervan door contact op te nemen met: Disneyland® Paris, Communication visiteurs, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 4, France.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze abonnementsvoorwaarden geven u geen recht op eigendom of gebruik van de namen, logo's, emblemen, handelsmerken, andere auteursrechten of industriële eigendomsrechten van Euro Disney, Disney Enterprises, Inc. of hun dochterondernemingen of onderaannemers, in welke context of om welke reden ook, met name voor publicitaire of promotionele doeleinden. Een Jaarpas kan geen deel uitmaken van een aanbieding of voordelenpakket dat volgens Euro Disney schade kan toebrengen aan het imago van Disneyland®Paris. De Jaarpas dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik en u kunt hem dus niet doorgeven aan derden of aanbieden als relatiegeschenk, premium of prijs in een loterij.

ARTIKEL 9 – KLACHTEN

Alle klachten over de levering of het gebruik van de Jaarpas moeten zo vlug mogelijk overgemaakt worden, zodat er zo vlug mogelijk een oplossing gezocht kan worden. Klachten moeten op een gepaste manier een duidelijke uiteenzetting bevatten van het geschilpunt. Als het onmogelijk is om onmiddellijk een klacht in te dienen of als uw klacht niet onmiddellijk opgelost werd tot wederzijdse tevredenheid, kunt u zich via een middel waarvoor ontvangstbevestiging mogelijk is wenden tot Euro Disney Associés S.A.S. op dit postadres: Disneyland® Paris, Bezoekerscommunicatie, PB 100, 77777 Marne-La-Vallée Cedex 4. Of via e-mail naar dlp.communication.visiteurs@disney.com. Klachten moeten tot in de details de reden van uw ontevredenheid weergeven, samen met uw boekingsgegevens. U moet het persoonlijk en vertrouwelijk karakter respecteren van elke communicatie tussen ons. Als een klacht niet binnen 45 dagen bevredigend opgelost is, kunt u zich wenden tot de Franse ombudsman in de vakantie- en reissector (Médiation Tourisme et Voyage), van wie de contactgegevens en de raadplegingsprocedure te vinden zijn op de website: http://www.mtv.travel.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT – RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Elke relatie tussen Euro Disney en zijn klanten is onderhevig aan het Franse recht. Elk geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs, behalve als het wettelijk anders bepaald is.